RODO

 
 
 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Parczewski Dom Kultury ( adres: ul: Bema 5, 21-200 Parczew, tel. kontaktowy: 83/3551245, email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.);

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres Administratora.

3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji promocji wydarzeń organizowanych przez Administratora, a także praw i obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) ustawy prawo o zgromadzeniach publicznych z dnia 24 lipca 2015r.;

Pani/ Pana dane osobowe podlegają przetwarzaniu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO;

W przypadku danych do przetwarzania wymagana jest zgoda podstawę stanowi art. 6 ust 1 lit a RODO- wykonywane zdjęcia w czasie wydarzenia. Zgoda wyrażana jest domyślnie poprzez udział w wydarzeniu;

4) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych. W przypadku danych przetwarzanych za zgoda do czasu jej wycofania.

5) Państwa dane będą przetwarzane w zautomatyzowany sposób, lecz nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu

6) Administrator nie ma zamiaru przekazywania Pani/Pana danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

W przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na rozpowszechnianie wizerunku poprzez jego publikację na portalu społecznościowym Facebook, dane będą przekazywane poza

Europejski Obszar Gospodarczy do Stanów Zjednoczonych (USA) na podstawie art. 49 ust. 1 lit. a RODO zgodnie z którym; „W razie braku decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony określonej w art. 45 ust. 3 lub braku odpowiednich zabezpieczeń określonych w art. 46, w tym wiążących reguł korporacyjnych, jednorazowe lub wielokrotne przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej mogą nastąpić wyłącznie pod warunkiem, że osoba, której dane dotyczą, poinformowana o ewentualnym ryzyku, z którymi – ze względu na brak decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony oraz na brak odpowiednich zabezpieczeń –może się dla niej wiązać proponowane przekazanie, wyraźnie wyraziła na nie zgodę”. Informujemy jednocześnie, iż w/w państwo trzecie (tj. USA) nie zapewnia odpowiedniego stopnia ochrony danych.

7) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:

   a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

   b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

   c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

   d) w przypadku danych przetwarzanych za zgoda prawo do jej wycofania z zastrzeżeniem możliwości ograniczenia w przypadku możliwości usunięcia zdjęć jeśli zostaną one    zakwalifikowane jako grupowe;

   e) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);

8) Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa miedzy innymi: UM Parczew, Szkoły, Przedszkola z terenu Gminy Parczew i inne placówki współpracujące z Administratorem, dostawcy usług hostingowych i teleinformatycznych oraz Facebook, a także sponsorzy wydarzenia.

Biuletyn
Zakup wyposażenia
Projekt Zrealizowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Sponsorzy
Polecamy

Parczewski Dom Kultury 21-200 Parczew ul. Bema 5 tel: 833 551 245

top